User:Bamfoa2020

Samuel Pinkrah, MBChB.

  Korle Bu Teaching Hospital